12.2.10

આજે ઇશ્વરમય થઇ જીવવું છે? [ પાવર-પોઇન્ટ અનુવાદ] [ag.dharmen@gmail.com]

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ટિપ્પણીઓ નથી: