13.8.11

હવામાં ગોળીબાર બે હજાર વીસના હાસ્યલેખો...

હવામાં ગોળીબાર

બે હજાર વીસના હાસ્યલેખો...

ઓલ્ડ ટાઈમ્સમાં જોક્સ માટે પિપલ એસએમએસ સેન્ડ કરતા હતા. ધેટ ટાઈમ હાફ પિપલને હાફ જોક્સ બાઉન્સર જતી હતી. એ લોકા ફ્રેન્ડ્‌ઝ લોકાને ફોન કરીને જોક્સનું મિનીંગ પૂછતા હતા ! હાઉ ફની, નો?
*********************
વન એનઆરઆઈ ગુજુ સેકન્ડ દેસી ગુજુને કેય ચેઃ ટમે ફ્રી ચો?
દેસી ગુજુ ઃ ના, હુ એક પર એક ફ્રી ચુ !
************************************


 

ટિપ્પણીઓ નથી: