8.11.11

કપ એટલે કાનજી ને રકાબી તે રાધા

 
ઊડતી રકાબીની શોધ કોણે કરી તે મને ખબર નથી 
કારણ કે હું વિજ્ઞાનનો માણસ નથી પરંતુ અજ્ઞાનનો માણસ છું 
પણ મારા ઘરના રસોડામાંથી ઘણીવાર ઊડતી રકાબી જોવા મળી છે.
 
પામર પુરુષ આગળ અશકત સ્ત્રીને વિજેતા સાબિત કરવા માટે કપરકાબી કાફી છે. 
આપણે રકાબીને કપ ઉપર ઊંધી ઢાંકીએ તો આખો કપ ઢંકાઇ જાય છે 
જ્યારે કપને રકાબીમાં ઊંધો વાળો તો પોણી રકાબી ઉઘાડી રહે છે 
એ સાબિત કરે છે કે ઘર તથા વર બંનેનું ઢાંકણ નાર છે.

સ્ત્રી લાજશરમ છોડે તો ધણી એને ઢાંકી શકતો નથી 
કારણ કે રકાબીબહેન સાવંત કે રકાબીબહેન શેરાવતનું ઢાંકણ થવાનું 
જગતના કોઇ કપભાઇનું કામ નથી.
 
 ચા પીધા પછી કપને ફેંકી દેવા 
એ તો ઉપયોગ કરીને ફેંકી દેવા જેવી અમાનવીય પ્રવૃત્તિ છે 
જે પશ્ચિમની દેન છે. 
યાદ રાખજો પૂર્વની સંસ્કૃતિ ઓઝલને સ્વીકારશે 
પણ ડિસ્પોઝેબલને સ્વીકારશે નહીં. ‘
 
 

ટિપ્પણીઓ નથી: