23.2.10

ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ

 
ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ

 

મુંબઈના શ્રી બળવંતભાઈ પારેખે પોતે વાંચેલા ને ગમેલા લેખો , કાવ્યો, ક્વોટેશન્સ વિગેરેને પોતાના વર્તુળમાં વંચાવવા ને વહેચવા  'ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ ' શીર્ષક હેઠળ સંગ્રહો(જર્નલ) બહાર પાડ્યા છે. જુલાઈ-૨૦૦૩ માં પહેલો સંગ્રહ બહાર પાડ્યા પછી અત્યાર સુધી કુલ ૧૦ વોલ્યુમ બહાર પાડ્યા છે. બધા સંગ્રહો 'ફક્ત પ્રાઇવેટ યુઝ માટે ' જ છે અને  વિના મૂલ્ય વહેચવામાં આવ્યા છે. Preface માં તેઓ કહે છે:

 I have been fortunate in realising several dreams in my life. I feel quite happy to see realisation of one more dream..... If any of your friend or relative is genuinely interested to read this volume, please let me have his/her address.

૧૦માં વોલ્યુમમાં ગુજરાતી કવિતા સિવાય લેખો મોટાભાગે અંગ્રેજીમાં છે અને સ્વાસ્થ્ય , સાયકોલોજી, સાયકોથેરાપી,કાઉન્સેલિંગ વિ.પર છે.વોલ્યુમમાં ગુજરાતી કવિતાઓ અને અંગ્રેજીભાષાના કવોટેશન્સ કોઈને પણ ગમી જાય એવા છે. આ રહ્યા વોલ્યુમ ૧૦ માંથી મને ગમેલા અવતરણો

-----------

Living is the art of loving

Loving is the art of caring

Caring is the art of sharing

Sharing is the art of living

--------------

The range of what we think and do is limited by what we fail to notice and because we fail to notice that we fail to notice, there is little we can do to change until we notice however failing to notice shapes our thoughts and deeds.

-------

I do not believe that sheer suffering teaches. To suffering must be added mourning, understanding, patience, love, openness, and willingness to remain vulnerable.

------

It is chiefly through books that we enjoy intercourse with superior minds, and this invaluable means of communication are in the reach of all. In the best books, great men talk to us their most precious thoughts, and pour their souls into ours. All that mankind has done, thought gained or been: it is lying as in magic preservation in the pages of books.

--------

The books which you help you most are those which make you think the most.

--------

The reason why so few good books are written is that so few people who can write know anything.

--------

To be one's self and unafraid, whether right or wrong is more admirable than the easy cowardice of surrendering to conformity.

 

 

 

 

 

ટિપ્પણીઓ નથી: