23.2.10

શાંત અંધારી રાત, મારા માથે પ્રભુ તમારો હાથકુન્દનિકા કાપડિયાની ઘણી બધી જાણીતી પ્રાર્થનાઓમાં આ પ્રાર્થના પણ છે. નેટ પર એ એક્થી વધુ ઠેકાણે વાંચવા મળે છે. પણ મને થયું કે એમાં વર્ણન છે એવી રાતના બેકગ્રાઉન્ડ ચિત્રમાં આ કૃતિ વાંચીએ તો મઝા આવે! એટલે નેટ પરથી એક ઇમેજ શોધીને, ગુજરાતી સરલ ફોન્ટ્સમાં કવિતા લખી છે.

ટિપ્પણીઓ નથી: