7.6.10

સાચી નિશાની


અભિમાન વગરની વાણી
હેતુ વગરનો પ્રેમ
અપેક્ષા વગરની કાળજી
સ્વાર્થ વગરની પ્રાર્થના
એ જ

માણસ હોવાની સાચી નિશાની
                         

ટિપ્પણીઓ નથી: