ગુજરાતી વેબ-દુનિયા ની ઉપયોગી લિંક્સ


ગુજરાતી બ્લોગજગત:-બ્લોગનાં નામ પ્રમાણેની યાદી
ગુજરાતી લેક્ષિકોન 
ગુજરાતી ડીક્ષનરી , કહેવતો , રુઢિપ્રયોગો , લોકકોશ અને બીજું ઘણું બધું ...

=========================================================
ગુજરાતી ભાષાનો જ્ઞાન કોશ - ભગવદ ગોમંડળ

==========================================================
ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ  હવે ગુજરાતી ભાષા માટે પણ ઉપલબ્ધ !

ગૂગલ ટ્રાન્સલીટરેશન  સાથે ગુજરાતીમાં લખવું એકદમ આસાન! 


ગૂગલ ગુજરાતી