21.9.17

કતરા કતરા પીને દો , ઝીંદગી હૈ !
એ જયારે મેનુ માંથી આઇટમ પસંદ કરવામાં સમય લેતી હોય
ત્યારે એને જેટલો સમય લેવો હોય એટલો લેવા દો....
રાંધતી વખતે દરરોજ એ જ તો કેટલોય સમય લઈને  નક્કી કરે છે કે શું બનાવવું, કોના માટે ને કેટલું બનાવવું !   

એ જયારે બહાર જતી વખતે તૈયાર થવામાં સમય લેતી હોય ત્યારે એને  જેટલો સમય લેવો હોય એટલો લેવા દો....
એ જ તો તમારા ઈસ્ત્રીબંધ કપડાં ને ગોઠવવામાં પુષ્કળ સમય ખર્ચે છે...ને એટલે જ તો તમારા મોજાં ક્યાં છે એની તમારા કરતાં એને વધારે ખબર હોય છે !
તમારૂ સંતાન સૌથી સરસ દેખાતું બાળક લાગે એ માટે ય , એ જ પોતાનો સમય- શક્તિ ખર્ચે છે.

એ જયારે ટીવી પર એક પછી એક સિરિયલ જોયા કરતી હોય ત્યારે એને જેટલું ટીવી જોવું હોય એટલું જોવા દો.
એ ફક્ત  ઉભડક મને ટીવી જુએ છે, એનું મગજ તો એ જ ધ્યાન રાખતું હોય છે કે કેટલા વાગ્યા.
જેવો રસોઈ નો સમય થયો કે એ રસોડા તરફ ભાગશે. 

સવારે નાસ્તો પીરસતી વખતે એ મોડું કરે તો એને કરવા દો.
જરા વધારે બળી ગયેલી રોટલી એણે પોતાના માટે રાખી લીધી છે અને તમારા માટે નવી સારી રોટલી બનાવવામાં મોડું થઇ રહ્યું છે !

ચા પીધા પછી એ બારીની બહાર શૂન્યવત જોયા કરતી હોય તો એને એમ કરવા દો...
એણે પોતાની જિંદગીના હજારો કલાકો તમને આપ્યા છે,  ખુદના માટે
એને થોડીક પળો ભોગવવા દો.

એ જિંદગીમાં ભાગદોડ કરતી રહી છે,
જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે,
જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે,
ત્યારે પોતાનો સમય આપતી રહી છે.

એ પોતે જેટલી ભાગદોડ કરી રહી છે એનાથી વધુ ભાગદોડ  એને ના કરાવો .

એ પોતે જેટલું જોર લગાવી રહી છે એનાથી વધુ જોર એના પર ના લગાવો.
 

 

 

ટિપ્પણીઓ નથી: