12.3.10

જેકસન બ્રાઉનની યાદ રાખવા જેવી વાતો

 જેકસન બ્રાઉનની
 યાદ રાખવા જેવી વાતો
 
* 'કેમ છો " કહેવાની પહેલ દર વખતે આપણે કરવી જોઇએ.
* શ્રેષ્ઠ પુસ્ષકો ખરીદવાની ટેવ રાખો પછી ભલે તે વંચાય કે વંચાય.
* મહેણું ક્યારેય મારો.
* જે ગાંઠ છોડી શકાય એવી હોય તેને કાપશો નહીં.
*
જેને તેમે ચાહતા હોય તેની સતત કાળજી લેતા રહો.
*
કુટુંબના સભ્યો સાથે પિકનિક પર જવાનું ગોઠવો.
* જિંદગીમાં તમોને હંમેશા ન્યાય મળશે એવું માનીને ચાલવું નહીં.
* અફસોસ કર્યા વિનાનું જીવન જીવો.
* મા-બાપ,પતિ-પત્ની કે સંતાનોની ટીકા કરવાનું મન થાય ત્યારે જીભ પર કાબૂ રાખો.
* શબ્દો વાપરાતી વખતે કાળજી રાખો.
* જે માણસ પગાર ચૂકવે છે તેની ક્યારેય ટીકા નકરો.
*
ઉત્સાહી અને વિધેયાત્મક વિચારો ધરાવતી વ્યકિત બનાવાનો પ્રયત્ન કરો.યાદ રાખો કે દરેક વ્યકિતને તેની સારી બાજુ સાંભળવી ગમે છે.
*જમ્યા પછી ઇશ્વરનો આભાર અવશ્ય માનવો

ટિપ્પણીઓ નથી: