30.3.23

હું કોણ છું ખબર નથી....(મેહુલ પટેલ 'ઈશ')

સંતાપ ના તમા કોઈ, કંઈ પણ ફિકર નથી,
ધબકી રહ્યો છું તે છતાં હોવાથી મુક્ત છું.


ઓળખ ના પૂછશો મને, આપી નહિ શકીશ,
હું કોણ છું ખબર નથી, મારાથી ગુપ્ત છું.


ઉંમરનો તાગ તો ભલા મળવો કઠીન છે,
વરસોથી બાળ છું અને સદીઓથી પુખ્ત છું.


– મેહુલ પટેલ ‘ઈશ’

ટિપ્પણીઓ નથી: